ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Általános szabályok

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató Szálláshelyének (Anna Vendégház, 2025. Visegrád, Fő utca 2. szám) és a szolgáltatásainak az igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

 

1.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, pl. utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől

 

 

 1. Szerződő felek

 

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

 

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

 

2.3. A szerződés a feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató és a Vendég (a továbbiakban: Szerződő Felek vagy Felek) között jön létre.

 

 

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

 

3.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére (foglalás) a Szolgáltató írásban ajánlatot küld.

 

3.2. Amennyiben az Szolgáltató írásbeli ajánlatának az elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik arra vonatkozóan elfogadó nyilatkozat, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

 

3.3. A szerződés a Vendég írásban, illetve online úton vagy e-mailben küldött ajánlatkérésének (foglalásának) a Szolgáltató által írásban, illetve online úton vagy e-mailben megküldött visszaigazolásával jön létre, és írásban megkötött szerződésnek minősül.

 

3.4. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

3.5. A szóban közölt ajánlatkérés (leadott foglalás), módosítás vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

 

3.6. A szálláshely-szolgáltatási szerződés meghatározott időtartamra szól, annak tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére és időtartamára.

 

3.7. A szálláshely-szolgáltatási szerződés módosításához a felek írásbeli megállapodása szükséges. A szerződésnek a kötelező alakiság mellőzésével történt módosítása, megszüntetése vagy felbontása is érvényes, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött.

 

 

 1. Lemondási, módosítási feltételek

 

4.1. A megrendelt szolgáltatások lemondását, módosítását a Szolgáltató kizárólag írásban fogadja el.

 

4.2. A megrendelt szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 14. napon 12 óráig van lehetőség. A megrendelt szolgáltatás módosítására (foglalás dátumának, létszámának módosítására) a szabad kapacitások függvényében van lehetőség, ugyancsak a kötbérmentes lemondási határidőben, amely az érkezést megelőző 14. nap 12 órája.

Az érkezést megelőző14 napon belül történő lemondás esetén a Szolgáltató a megrendelt, de lemondott szolgáltatás ellenértékének az 50. százalékát jogosult kiszámlázni a Vendég felé, az érkezéstől számított 1 napon belül történő lemondás esetén pedig a Szolgáltató a Vendég által megrendelt szolgáltatás ellenértének a 100 százalékát jogosult kiszámlázni a Vendég felé, a vendég pedig köteles ezen összegeket kötbérként megfizetni.

 

4.3. Távolmaradás esetén a foglalás értéke 100 százalékának megfelelő összegű kötbér illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató szálláshely-biztosítási kötelezettsége ugyanakkor (eltérő megállapodás hiányában) az érkezési napot követő nap 14:00 órakor megszűnik, a lefoglalt szobát a Szolgáltató jogosult újraértékesíteni.

 

4.4. Előlegfizetés esetén a Szolgáltató az előleg összegét jogosult a kötbérigényébe beszámítani.

 

4.5. Ha a Vendég késve érkezik meg (nem az érkezési napon, illetve az érkezési napon de 22 órát követően), és ezt nem jelzi előre, a Szolgáltató jogosult az elmulasztott (igénybe nem vett) napokra vonatkozó, de legalább egynapi szállásdíj felszámítására. A Szolgáltató szálláshely-biztosítási kötelezettsége ugyanakkor (eltérő megállapodás hiányában) az érkezési napot követő nap 14:00 órakor megszűnik.

 

4.5. Speciális ajánlatok esetén egyedi lemondási feltételek érvényesek, melyeket az adott ajánlat tartalmaz.

 

4.6. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére.

 

4.7. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a Vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 

 

 1. Árak

 

5.1. Az Anna Vendégház aktuális árai a vendégház honlapján találhatók. Az aktuális szolgáltatási árakról a Szolgáltató a Vendég ajánlatkérése esetén tájékoztatást ad.

 

5.2. A szolgáltatás elenértékére vonatkozó közterheket a hatályos jogi szabályozásnak megfelelelően számítja fel a Szolgáltató.

 

5.3. A Szolgáltató által meghirdetett árak az ajánlat visszaigazolásáig megváltoztathatja.

 

 

 1. Fizetési feltételek

 

6.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak az ellenértékére legkésőbb a Anna Vendégházból történő végleges távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében lehetőséget adhat utólagos fizetésre is. A Vendég – eltérő megállapodás hiányában – az Anna Vendégházból történő végleges távozását megelőzően köteles a részére nyújtott szolgáltatások ellenértékének a megfizetésére.

 

6.2. Amennyiben a Vendég a szálláshely-szolgáltatási szerződés szerinti meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, ha a Szerződő Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újraértékesíteni.

 

6.3. A Vendég által az érkezéstől számított 14 napon belül (kötbérmentes lemondási időszakon túl) történő lemondás esetén a Szolgáltatót a megrendelt szolgáltatás ellenértéknek az 50 százaléka illeti meg, az érkezéstől számított 1 napon belül történő lemondás esetén pedig a megrendelt szolgáltatás ellenértének a 100 százaléka illeti meg.

 

6.4. A foglalás után történt jogszabályváltozás miatti többletterheket (különösen áfa, idegenforgalmi adó) a Szolgáltató előzetes értesítés mellett, átháríthatja Szerződő félre.

 

6.5. A Szolgáltató előzetes egyeztetés esetén jogosult az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében részszámlát is kiállítani.

 

6.6. A számla a hatályos adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A megrendelt szolgáltatás ellenértékét a Vendégnek az alábbi módokon van lehetősége teljesíteni:

– OTP SZÉP Kártya, K&H SZÉP Kártya, MKB SZÉP Kártya

– bankkártya (Visa, Mastercard),

– átutalás,

– készpénz.

A bankkártyafizetési szolgáltatást az OTP Bank biztosítja.

 

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

7.1. A Vendég a szálláshelyet az érkezés napján 14:00 órától 22:00 óráig foglalhatja el (Check-in), és az elutazás napján délelőtt 10:00 óráig kell elhagynia (Check-out).

7.2. A Vendég a szálláshely-elfoglalása előtt köteles a személyazonosságát a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolni, a Szolgáltató bejelentési kötelezettségének a teljesítéséhez szükséges adatokat megadni, okiratokat kitölteni és aláírni.

 

7.3. Előzetesen, a szabad kapacitások függvényében a Felek – esetleges többletdíjazás felszámítása mellett a 7.1. pontban foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak az érkezés és elutazás időpontjaiban.

 

7.4. A Vendég az Anna Vendégházban történő tartózkodása során köteles betartani a Szolgáltató Házirendjét.

 

7.5. A Vendég hibájából, más vendégek kárára okozott sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vendég által okozott, a Vendég miatt keletkező károk költségét a Szolgáltató a Vendégre terheli.

 

 

 1. Háziállatok

Az Anna Vendégházba háziállat nem vihető be.

 

 

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 

9.1. A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, apartmant, illetve a létesítményt (szálláshelyet).
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít.
 • a Vendég fertőző betegségben szenved.
 • a Szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előleg- vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

 

9.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

 

 1. Elhelyezési garancia

 

10.1.  Ha  a Szolgáltató a szerződésben szereplő szálláshely-szolgáltatást a saját hibájára visszavezethető okból  nem tudja biztosítani, úgy  köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 

10.2. A szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanolyan vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen köteles biztosítani/felajánlani a Szolgáltató azzal a feltétellel, hogy a helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

 

10.3. Amennyiben a Szolgáltató a fenti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel nem élhet.

 

 

 1. A vendég betegsége, halála

 

11.1. Ha a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és nem képes a saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel a részére.

 

11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

 

 1. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

 

12.1. A Vendég jogosult a megrendelt szálláshely és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybevételére, amelynek során a Házirend előírásait köteles betartani.

 

12.2. A Vendég jogosult az Anna Vendégházban található egyéb létesítményeek rendeltetésszerű használatára a Házirend szabályainak a betartásával.

 

12.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a Vendég panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti a Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére.

 

12.4. A Szolgáltató köteles a panasz kivizsgálására és kezelésére.

 

12.5. A Szerződő fél köteles a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

 

12.6. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában.

 

12.7. A Vendég a vendégházba gyúlékony eszközt/anyagot nem vihet be és az épületben nem dohányozhat, köteles továbbá a tűzvédelmi előírások betartására.

 

12.8. Amennyiben a Vendég a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének (a kötbérfizetési kötelezettséget is beleértve) nem tesz eleget, a Szolgáltatót a követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket az Anna Vendégházba magával vitt.

 

12.9. A Szolgáltató jogosult az érkező és távozó (kilépő és belépő) Vendégek szenélyazonosságának az ellenőrzésére,

 

 

 1. A Felek kártérítési felelőssége

 

13.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából, felelősség körében következett be, és amelynek megtérítésére a Ptk. alapján, az ott előírt mértékben köteles.

 

13.2. Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért az Anna Vendégház  felelőssége akkor áll fenn, ha a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta.

 

13.3. A Vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég (vagy kísérője), illetve a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

13.4. A kár bekövetkezését a Vendég köteles azonnal a Szolgáltatónak bejelenteni és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátania, amely a káresemény körülményeinek a tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

 

 

 1. Vis major

 

14.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely Szerződő Felet felmenti a szerződésből eredő kötelességei teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

 

14.2. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének a lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

 

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra egyebekben a  Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

 

 1. Adatvédelem

 

16.1. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásához szükségesek.

 

16.2 A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, igényérvényesítési célból, továbbá a szerződés telesítése céljából, valamint a saját reklámcéljaira használja fel.